کابین ضدعفونی کننده توسط مه پاش فراصوت

این کابین ضدعفونی کننده مجهز به سیستم مه پاش فراصوت می باشد که توسط آن ترکیبات گندزدا به صورت مه پاشی برای زدایش جرم میکروبی از کفش و شلوار آلوده افراد در محیط های پرخطر از نظر آلودگی بیولوژیکی، تزریق می گردد. هموژن ساختن ترکیبات گندزدا توسط دستگاه و تزریق همزمان دو گندزدا به دلیل ایجاد کردن اثر سینرژیستی برای حذف آلودگی ها و استفاده از جریان شدید هوا و همچنین توجه ویژه به گندزدایی کفش ها به عنوان یکی از آلوده ترین محیط های رشد میکروبی از نوآوری های این دستگاه است.

دستگاه اختراعی جهت رفع آلودگی بیولوژیکی کفش ها، پوشش شلوار و ضدعفونی دست افراد در محیط های پرخطر از نظر انتقال عوامل بیماری زا، هم در مواقع اپیدمی و هم غیر اپیدمی نظیر بیمارستان ها، مطب ها، مراکز بهداشتی، آزمایشگاه ها، فروشگاه ها و… کاربرد دارد.

اختراع این دستگاه به شماره ۱۰۱۶۱۳ به ثبت رسیده است و این مجموعه با ایمنی بالا، سهولت کاربرد، انعطاف در شکل و اندازه قابل ساخت است.